สธ. มอบรางวัลแกนนำเครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศ เสริมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

แชร์ข่าวนี้

สธ. มอบรางวัลแกนนำเครือข่ายสุขภาพทั่วประเทศ เสริมพลังขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลแกนนำสุขภาพและเครือข่ายพื้นที่ต้นแบบด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ ดีเด่น ประจำปี 2564 เชิดชูเกียรติและเสริมพลังความร่วมมือแกนนำประชาชนและชุมชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน นำไปสู่การพึ่งตนเองด้านสุขภาพได้

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__72933389-1024x570.jpg

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2565) ณ อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมเวทีวิชาการเสริมพลังการพัฒนาแกนนำสุขภาพ และมอบโล่รางวัลพื้นที่ต้นแบบประเภทต่างๆ ได้แก่ ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ และเครือข่ายด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพดีเด่น ในรูปแบบ Virtual conference โดยมี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และหน่วยงานเครือข่ายด้านสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม

ดร. สาธิต กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย การรับประทานผัก ผลไม้สดตามเกณฑ์ และการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ เป็นพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาไปสู่การมีสุขภาพที่ดี ซึ่งต้องอาศัยเครือข่ายในระดับจังหวัดช่วยส่งเสริม ขับเคลื่อนให้มีการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และโรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ พร้อมสนับสนุนทีมยุวอาสาสมัครสาธารณสุข (ยุว อสม.) ทั่วประเทศขับเคลื่อนแกนนำด้านสุขภาพ โดยมุ่งเน้น “การส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ และการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้ถูกต้องและเหมาะสมตามกลุ่มวัย” สนับสนุนให้ชุมชนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพ การสื่อสารสุขภาพ ควบคู่กับการจัดปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมและมีการเรียนรู้ด้านสุขภาพ จนเกิดความเข้มแข็ง สามารถจัดการปัญหาสุขภาพได้ด้วยตนเอง โดยมีการดำเนินงานหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด ด้วยการกินผักผลไม้สด อย่างน้อยวันละครึ่งกิโลกรัม ร่วมกับการออกกำลังกายเป็นประจำ และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ เพื่อปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพขั้นพื้นฐาน ตั้งแต่ปี 2552 และขยายพื้นที่ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาต้นแบบ เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายนำผลการดำเนินงานไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__72933389-1024x570.jpg

นายแพทย์ธเรศ กล่าวว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้จัดเวทีวิชาการเสริมพลังการพัฒนาแกนนำสุขภาพ เพื่อสร้างความร่วมมือในเครือข่ายสุขศึกษาให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและนวัตกรรม การเรียนรู้จากบทเรียนพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงาน รวมทั้งมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพื้นที่ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตแต่ละประเภทในปี 2564 ประกอบด้วย ชุมชนรอบรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 40 รางวัล หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ จำนวน 42 รางวัล และโรงเรียนสุขบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 39 รางวัล โดยมีผู้เข้ารับรางวัลและเครือข่ายเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลจากทั่วประเทศ และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้แทนเยาวชนจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นยุวอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการเป็นเครือข่ายปฏิบัติงานและเป็นแกนนำด้านสุขภาพในการบอกต่อความรู้ด้านสุขภาพให้กับเพื่อน ครอบครัว และคนในชุมชนต่อไป

******************************* 20 กรกฎาคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น