กรมวิทย์ฯ ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงาน
ในงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022

แชร์ข่าวนี้

กรมวิทย์ฯ ประกาศผลรางวัลการนำเสนอผลงาน
ในงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ LINE_ALBUM_21%E0%B8%81.%E0%B8%84.652_%E0%B9%92%E0%B9%92%E0%B9%90%E0%B9%97%E0%B9%92%E0%B9%91_8-1024x683.jpg

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัลและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่นำเสนอผลงานเข้าประกวดในงานมหกรรม DMSc R2R Forum 2022 : R2R สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (R2R to Sustainable Development) โดยมี ดร.ประไพ วงศ์สินคงมั่น นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าสำนักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วยผู้บริหารนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ร่วมนำเสนอผลงานทั้งแบบ Online และ Onsite ร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปีการสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันที่ 21 กรกฎาคม 2565
ในปีนี้มีผลงานประกวดประเภทการนำเสนอผลงานด้วยวาจา (Oral Presentation) จำนวนทั้งสิ้น 90 เรื่อง แบ่งเป็นด้านคุ้มครองผู้บริโภค 30 เรื่อง ด้านชันสูตรโรค 13 เรื่อง ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์ 14 เรื่อง และด้านภารกิจสนับสนุน 33 เรื่อง ผลการตัดสินของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละด้าน มีดังนี้

1. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค
รางวัลชนะเลิศ นายเผด็จ จันทร์แดง โรงพยาบาลกุดชุม เรื่อง รูปแบบการดูแลผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพบ้านอรุณทอแสง (มินิธัญญารักษ์) ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯโรงพยาบาลกุดชุม
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ภญ.กัลยาณี อาชาสันติสุข โรงพยาบาลร้อยเอ็ด กลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง ความสำเร็จในการวางระบบการจัดการแก้ไขปัญหาการใช้ยาไม่ปลอดภัยในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายจิระเดช นาสุข ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพวิทยากรระดับอำเภอ (ครู ก.) สำหรับการอบรมพัฒนา อสม. วิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน จังหวัดนครราชสีมา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายศรีคุณ ขาวงาม สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การปรับปรุงวิธีสกัดดีเอ็นเอจากพืชสมุนไพรด้วยวิธี CTAB

 

2. ด้านชันสูตร
รางวัลชนะเลิศ นางทิพาพร จรูญศิริมณีกุล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร เรื่อง การให้บริการเป็นเลิศในการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ในสตรีตั้งครรภ์ เครือข่ายโรงพยาบาลศรีนครินทร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายสิรวิชญ์ สนโศก โรงพยาบาลโกสุมพิสัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องสำหรับการหาค่า LDL-C ในบริบทโรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งในภาคอีสาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายธนิตเชษฐ์ เขตคาม โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ศึกษาการเสื่อมสภาพของดีเอ็นเอจากหยดเลือดของศพบนกระดาษ

3. ด้านรังสีและเครื่องมือแพทย์
รางวัลชนะเลิศ พว.ศิริรัตน์ โหตรภวานนท์ โรงพยาบาลเสนา เรื่อง การเปรียบเทียบต้นทุนค่าใช้จ่าย และค่าความอิ่มตัวออกซิเจนในผู้ป่วยหลังผ่าตัดที่หย่า เครื่องช่วยหายใจด้วย SENA piece ในหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม โรงพยาบาลเสนา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นางพนอจิตต์ สุนทะโร โรงพยาบาลกำแพงเพชร เรื่อง การใช้โปรแกรม Multi-Objective Frequency Processing (MFP) ในการปรับแต่งภาพถ่ายรังสีกระดูกสันหลัง
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายจักรพงษ์ ขันธสิทธิ์ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หูฟังตรวจโรค ไอโอที ตรวจผ่านแอปพลิเคชัน

4. ด้านภารกิจสนับสนุน
รางวัลชนะเลิศ นางสาวพนิดา สมนันท์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองแค เรื่อง ผลของการพัฒนาระบบศูนย์พักคอยในการดูแลผู้ป่วยโรคCovid-19โดยชุมชนเป็นฐาน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายเจตรินทร์ สายยิ้ม โรงพยาบาลสุโขทัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมตารางเวรออนไลน์ โรงพยาบาลสุโขทัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายนิติชัย ทุมนันท์ โรงพยาบาลตระการพืชผล เรื่อง การพัฒนาระบบการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการออนไลน์ ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่าย และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวศศิธร นุ่มทอง สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เรื่อง การพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสารคุณภาพแบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการเป็นหน่วยรับรองของประเทศไทย
//// 21 กรกฎาคม 2565 ///


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น