สธ. – ศอญ.- ศธ. – สสส. – ภาคีเครือข่าย Kick off โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าวนี้

สธ. – ศอญ.- ศธ. – สสส. – ภาคีเครือข่าย Kick off โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ S__47456310-1024x681.jpg
วันนี้ (28 กรกฎาคม 2565) พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานเปิดตัว (Kick off) โครงการสุขภาพดี ด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ กรรมการที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ร่วมงาน
พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่ จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่เปี่ยมด้วย พระอัจฉริยภาพด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ทรงสืบสานพระราชปณิธาน ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี มีพระราชจริยวัตรเรื่องออกกำลังพระวรกายอย่างสม่ำเสมอมา กอปรกับพระองค์ทรงริเริ่มดำเนินโครงการ “จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป สมัครเป็นจิตอาสา เริ่มต้นจากการช่วยเหลือผู้อื่น ทั้งแรงกายและแรงใจ ส่งผลให้ร่างกายแข็งแรง จิตใจดี “การเป็นจิตอาสา” หรือการมีจิตใจเอื้ออารี พร้อมจะช่วยเหลือ หรือการให้ความช่วยเหลือคนอื่น มีผลต่อสุขภาพจิตและสุขภาพกาย ทำให้มีสุขภาพดี “จิตอาสา” จึงถูกนำมา เป็นแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพดีด้วยเพื่อน (ตาย) คือ อวัยวะสำคัญในร่างกาย เช่น หัวใจ ปอด ตับ ไต ทำหน้าที่ทำงาน ให้ตัวเราอย่างไม่มีเงื่อนไข อวัยวะร่างกายทุกส่วน รับใช้ช่วยเหลืออย่างไม่เหน็ดเหนื่อย ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง หากดูแลอวัยวะไม่ดีพอ มีพฤติกรรมเสี่ยงจะเป็นตัวการทำร้ายอวัยวะในร่างกาย การมีสุขภาพดีแสดงถึง อวัยวะในร่างกายยังคงทำงานปกติ ทำหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ควรต้องรู้จักวิธีการดูแลเพื่อน (ตาย) ให้ดีอย่างสม่ำเสมอ จึงเป็นที่มาสำหรับการดูแลเพื่อน (ตาย) ด้วยแนวปฏิบัติเพื่อสุขภาพดี 10 ประการ (Thailand 10 for Health) อันเป็นแนวคิดเชื่อมโยงกันเป็นการมีสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย)
​ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แพทยสมาคมแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) และบริษัท เมืองไทยประกันภัย ในปี 2565 สถานการณ์เด็กไทยมีภาวะการเจริญเติบโตด้านร่างกายยังไม่สมส่วนเท่าที่ควร ส่งผลพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ของเด็ก อาทิ สูงดีสมส่วน เพียง ร้อยละ 52.9 เริ่มอ้วนและอ้วน ร้อยละ 15.0 และเตี้ย ร้อยละ 11.4 จึงได้มีจุดเริ่มต้นในการดำเนินโครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ (Thailand 10 for Health) เพื่อส่งเสริม ให้เด็กและเยาวชน เข้าถึงกิจกรรมเรียนรู้การส่งเสริมสุขภาพด้วยการเสริมสร้างทักษะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Exercise for Health “E4H”) และการเสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพ (Lifestyle for Health “L4H”) ด้วยหลัก 10 อ ประกอบด้วย 1) อ. อาหาร 2) อ. (ไม่)อดนอน 3) อ. ออกกำลังกาย 4) อ. เช็คอัพ (ตรวจร่างกาย) 5) อ. (ติด) อาวุธ (วัคซีน) 6) อ. (ไม่อ้วน) 7) อ. อันตราย 1 สารและสิ่งอันตราย (แอลกอฮอล์ บุหรี่ ยาเสพติด สารอันตรายปนเปื้อนในอาหาร) 8) อ. อันตราย 2 พฤติกรรมเสี่ยง (ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ความปลอดภัยบนถนน จมน้ำ บาดเจ็บอื่น (ไฟฟ้าดูดไฟฟ้าช็อต ตกจากที่สูง สิ่งของล่นทับ สัตว์กัดต่อย) ป้องกันโควิด-19 ในนักเรียน คุณภาพน้ำดื่ม และอนามัยสิ่งแวดล้อม) 9) อ. อารมณ์ และ 10) อ. อาสา มุ่งให้เด็กมีความใส่ใจรักสุขภาพ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เป็นวิถีปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

ทางด้าน นายพนัส บุญวัฒนสุนทร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญและสนับสนุน การดำเนินงานโครงการในโรงเรียนเป้าหมายสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 130 แห่ง และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) 20 แห่ง เข้าร่วมกระบวนการ และจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านสุขภาพและทักษะการสร้างเสริมออกกำลังกายในโรงเรียนรวมทั่วประเทศ 150 แห่งและมุ่งเป้าหมายการขยายผลมากขึ้นในปีต่อๆไป
ทางด้าน ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งสร้างเสริมสุขภาพบุคคล ทั้งกาย จิต ปัญญา สังคม รวมถึงการสร้างเสริมทักษะความรอบรู้ ทางสุขภาพ (Health Literacy) ตลอดจนสนับสนุนการสร้างสุขภาพดี ด้วยหลัก 10 อ เพื่อให้เด็กสามารถสร้างเสริมสุขภาพได้ด้วยตัวเอง ถือเป็นรากฐานที่ดีให้เกิดการมีวิถีชีวิตที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะสร้างจิตสำนึกทางสุขภาพ ที่ดูแลสุขภาพได้ดีต่อไป (Health Conscious) นำไปสู่การเป็นพลเมืองด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (Active Citizen) ส่งต่อข้อมูลสุขภาพที่ถูกต้องให้กับคนรอบข้าง ขยายผลการสร้างเสริมขีดความสามารถของบุคคล ช่วยสร้าง ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพดี
***
กรมอนามัย / 28 กรกฎาคม 2565


แชร์ข่าวนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น